Βόμβα! Έρχονται Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης Για Πολιτικούς Σε Ελλάδα Και Εξωτερικό - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Βόμβα! Έρχονται Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης Για Πολιτικούς Σε Ελλάδα Και Εξωτερικό


Του Γιώργου Παπαγεωργίου
Καταγγελία του Ευάγγελου Γούτου που δεν τολμάει κανένας να ακουμπήσει. Εισαγγελείς και έχουν λάβει Μηνύσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν μέχρι και Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για πολιτικούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Έχουν αποκρύψει 35 δις ευρώ έσοδα από το προϋπολογισμό που θα μπορούσαν να κάνουν το χρέος βιώσιμο.
Δείτε στην συνέχεια βίντεο με συνέντευξη καταγγελία....
του Ευάγγελου Γούτου στον Ιωσήφ Παπαδόπουλο και τις έγγραφες καταγγελίες του που παρέλαβαν οι εισαγγελείς.
Χειραγώγηση – Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους
Σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις, η έκθεση προσδιορίζει τη διαφθορά με την ευρεία έννοια, ως κάθε «κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό όφελος
α) Κατάφωρη Παραβίαση, Ενωσιακού ∆ικαίου Ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος – Αξίας -μείζονος ∆ημοσίου Συμφέροντος, που βλάπτουν σοβαρά την Εθνική Ελληνική – Ενωσιακή Οικονομία, παραβίαση οδηγιών, «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02)
β) Παράνομη, Χειραγώγηση, Αξίας, τιμής, ακίνητης ελληνικής περιουσίας (Άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία) παράβαση άτυπων διεθνών όρων των δανειακών συμβάσεων του Ελληνικού ∆ημοσίου Χρέους
Αξία χρήσης (Value in use): Η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας χρηματοροών), και από τη διάθεσή του (της) στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του (της).
Εύλογη αξία (Fair value): Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές, στην αγορά, συνθήκες.
KATA
1/ Των φυσικών προσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆., µε την επωνυµία “Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.)” που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου) καθώς και κατά κάθε νόµιµου εκπροσώπου του ως άνω Ν.Π.Ι.∆.,
2/ Των εκάστοτε υπουργών οικονοµικών της Ελλάδας από 11/10/2011 έως σήµερα και µε την ιδιότητά τους των εκπροσώπων της γενικής συνέλευσης των µετόχων (ελληνικού δηµοσίου) από 11/10/2011 έως και σήµερα,
3/ Της Τραπέζης της Ελλάδας όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα και
4/ Κατά παντός αγνώστου νοµικού η φυσικού προσώπου, που θα κριθεί υπεύθυνο, ύστερα από την ροκαταρκτική εξέταση, που θα διενεργήσετε, ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έρευνα των αναφεροµένων και καταγγελλοµένων µε την παρούσα µας.
ΘΕΜΑ:
α/ Κατάφωρη Παραβίαση Ενωσιακού ∆ικαίου Ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος – Αξίας – µείζονος ∆ηµοσίου Συµφέροντος, που βλάπτουν σοβαρά την Εθνική Ελληνική – Ενωσιακή Οικονοµία, παραβίαση οδηγιών, «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 179/02).
β/ Παράνοµη, Χειραγώγηση, Αξίας, τιµής, ακίνητης ελληνικής περιουσίας (Άυλα και ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία) παράβαση άτυπων διεθνών όρων των δανειακών συµβάσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου Χρέους.
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας – αναφοράς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου.
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Υπόψιν: Αρμόδιων Εισαγγελικών Ελληνικών Αρχών (Λ. Κηφισίας 23 – Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τηλέφωνο: 210 8779700 – FAX :210 6833155 – E-mail: dey1@otenet.gr)
ΘΕΜΑ: Αίτημα της “Hellenic Development Beteiligungs AG (HDB AG)”Aριθμό Mητρώου HRB 68648, που εδρεύει στο Ντίσελντορφ του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία (Hüttenstrasse 3, ΤΚ 40215, 1ος Όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας (+49) 211 8763 7520 και για λογαριασμό νομικών προσώπων με αποκλειστική δραστηριότητα στην Ελλάδα συνδεδεμένα οικονομικά με εμάς – Εισαγγελική Συνδρομή, Δικαστική Προστασία, Πρόδηλο Ενωσιακό Συμφέρον, Υπέρτερο ελληνικό δημόσιο συμφέρον, λόγοι εθνικής ανάγκης, παραβίαση κανόνων πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου.
Σε συνέχεια της από 29/6/2014, ημέρα Κυριακή, προφορικής ενημέρωσης της υπηρεσίας σας (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ στην Ελλάδα “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”) από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας Κο Ευάγγελο Δ. Γούτο, προς τον αρμόδιο αξιωματικό υπηρεσίας σας για λόγους που εσείς γνωρίζετε, είμαστε εν αναμονή να μας καλέσετε προς κατάθεση.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα με τα σχετικά συνημμένα στοιχεία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας και το αίτημα μας προς τον αρμόδιο εισαγγελέα ως αιτία, υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, για την δικαστική μας προστασία – αιτούμεθα την άμεση εισαγγελική σας συνδρομή -έννομη προστασία – δικαστική προστασία για την τήρηση του ενωσιακού δικαίου, εις βάρος της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κερδοσκοπία επί του ελληνικού δημοσίου χρέους), έχοντας έννομο συμφέρον ως γερμανική εταιρεία, σύμφωνα με την συνημμένη σχετική μας καταγγελία – αναφορά(σχετ. 1), η οποία αφορά το αναπτυξιακό έργο “Ελλήνων Πολιτεία” (σχετ. 1γ).
Η Αστυνομία σε μια δημοκρατική κοινωνία έχει, από τη φύση της αποστολής της, ένα δύσκολο και απαιτητικό ρόλο. Καθήκον των μελών της είναι να εξασφαλίζουν την ακώλυτη και ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζει στους πολίτες το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και ο νόμος και η δράση τους να διέπεται από κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Η αντίδραση στο έγκλημα πρέπει να είναι δραστική αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγεί σε μέτρα που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική δράση, δεν αποτελεί απλά πρόβλημα νομικής κατοχύρωσής τους, αλλά κυρίως διασφάλισης της άσκησής τους στην πράξη, καθόσον συμπίπτει ο αστυνομικός, δηλαδή το κρατικό όργανο του οποίου την εξουσία περιορίζουν οι σχετικοί νόμοι, να είναι ταυτόχρονα και ο εγγυητής προστασίας του. Η αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται αφενός μέσα από την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των αστυνομικών και αφετέρου μέσα από τη συνεχή και συστηματική επίβλεψη της δράσης τους.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε στη νοµολογία του ότι οι κανόνες και οι αρχές της συνθήκης ΕΚ εφαρµόζονται και στις δηµόσιες συµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης της ΕΚ, οι αναθέτουσες αρχές των Κρατών Μελών υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τους κανόνες και τις αρχές που διατυπώνονται στη συνθήκη. Οι αρχές αυτές αφορούν κυρίως την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων (άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚ), το δικαίωµα της σύστασης εταιρίας (άρθρο 43), το δικαίωµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 49), τη µη διάκριση και την ισότητα µεταχείρισης, τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και την αµοιβαία αναγνώριση. (Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2006/C 179/0, σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εν µέρει στις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών για τις συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών). Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται την υποχρέωση της διαφάνειας, η οποία, «συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχοµένων αναδόχων, προσήκοντος βαθµού δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισµό καθώς και τον έλεγχο του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισµού». (Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2006/C 179/0, σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εν µέρει στις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις). Η µη τήρηση των ανωτέρω κανόνων και αρχών ενέχει κινδύνους για τα Κοινοτικά ταµεία. ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις πρέπει συνεπώς να εφαρµόζονται για τις παρατυπίες που διαπιστώνονται στις συµβάσεις που δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εν µέρει στις Κοινοτικές οδηγίες.
N. 4254/07/04/2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.12: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
263Α Π.Κ.Το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241,242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261,262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και δ)σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για την εφαρμογή των άρθρων 235 παράγραφοι 1 και 2 και 236 ως υπάλληλοι θεωρούνται και:
α) οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω οργανισμό να ενεργεί εκ μέρους του.
β) τα μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,
γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια, των οποίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από την Ελλάδα,
δ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, ενόρκων και διαιτητών και
ε) τα μέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κρατών.”
Συνημμένα Αρχεία:
1. Η από 01/07/2014 στην αρμόδια θεσμική αρχή στην Ελλάδα, Καταγγελία – Αναφορά ΕΔΩ
2. Η από 27/03/2014 απάντηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΕΔΩ
3. Η από 26/02/2014 καταγγελία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΕΔΩ
4. Η από 26/02/2014 επικαιροποιημένη δημόσια προσφορά “Ελλήνων Πολιτεία” ΕΔΩ
5. Η από 21/11/2011 εξώδικος πρόσκληση – διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΕΔΩ
6. Το από 11/10/2011 αποδεικτικό κατάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. της από 06/10/2011 δημόσια πρόταση έργου “Ελλήνων Πολιτεία” ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here