Θα είναι μήπως η πόλη σας η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2016; - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Θα είναι μήπως η πόλη σας η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2016;

Η Ε­πι­τρο­πή δρο­μο­λό­γη­σε την α­να­ζή­τη­ση της Πρά­σι­νης Πρω­τεύ­ου­σας της Ευ­ρώ­πης για το 2016. Με το βρα­βεί­ο Πρά­σι­νη Πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης α­να­γνω­ρί­ζον­ται πό­λεις που πρω­το­στα­τούν στη φι­λι­κή προς το πε­ρι­βάλ­λον δι­α­βί­ω­ση σε α­στι­κές πε­ρι­ο­χές. Σκο­πός του ε­τή­σιου βρα­βεί­ου εί­ναι να εν­θαρ­ρύ­νει ευ­ρω­πα­ϊ­κές πό­λεις να α­να­λά­βουν δρά­ση ώ­στε να κα­τα­στούν τό­ποι πιο ελ­κυ­στι­κοί για να ζει, να ερ­γά­ζε­ται ή να ε­πι­σκέ­πτε­ται κα­νείς – πό­λεις που προ­σφέ­ρουν «ποι­ό­τη­τα ζω­ής». Για πρώ­τη φο­ρά, ό­λες οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές πό­λεις με πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 100.000 κα­τοί­κους μπο­ρούν να θέ­σουν υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα για τον τί­τλο αυ­τό. Προ­η­γου­μέ­νως, ή­ταν ε­πι­λέ­ξι­μες μό­νον οι πό­λεις με πλη­θυ­σμό 200.000 κα­τοί­κων και ά­νω. Η αλ­λα­γή αυ­τή ση­μαί­νει ό­τι το βρα­βεί­ο μπο­ρεί τώ­ρα να α­πο­νε­μη­θεί σε πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 400 πό­λεις σε ο­λό­κλη­ρη την Ευ­ρώ­πη. Τα ο­φέ­λη α­πό τον τί­τλο της Πρά­σι­νης Πρω­τεύ­ου­σας της Ευ­ρώ­πης αρ­χί­ζουν με έ­να κα­θα­ρό­τε­ρο πε­ρι­βάλ­λον, νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και ε­πεν­δύ­σεις και πε­ρι­λαμ­βά­νουν αύ­ξη­ση του του­ρι­σμού και, ε­πι­πλέ­ον, θε­τι­κή κά­λυ­ψη α­πό τα δι­ε­θνή μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης και α­πό πε­ρισ­σό­τε­ρες χο­ρη­γί­ες για πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά έρ­γα. Ο αρ­μό­διος για το πε­ρι­βάλ­λον Ε­πί­τρο­πος, J­a­n­ez P­o­t­o­č­n­ik, δή­λω­σε: «Το Βρα­βεί­ο Πρά­σι­νη Πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης α­να­δει­κνύ­ει τις το­πι­κές προ­σπά­θει­ες για τη βελ­τί­ω­ση του α­στι­κού πε­ρι­βάλ­λον­τος και την προ­ώ­θη­ση της α­ει­φό­ρου α­νά­πτυ­ξης. Τώ­ρα που κη­ρύσ­σου­με την έ­ναρ­ξη του δι­α­γω­νι­σμού για την έ­βδο­μη Πρά­σι­νη Πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης, για το 2016, θα ή­θε­λα να εν­θαρ­ρύ­νου­με μι­κρό­τε­ρες πό­λεις να ε­φαρ­μό­σουν και να δρά­ξουν αυ­τή την ευ­και­ρί­α για να α­να­θε­ω­ρή­σουν και να το­νί­σουν τα πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά ε­πι­τεύγ­μα­τά τους και να σχε­διά­σουν έ­να βι­ώ­σι­μο μέλ­λον για τους πο­λί­τες τους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here