Κατατέθηκε η ερώτηση για τα ΠΟΠ Φέτας και Ελιών Καλαμών - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Κατατέθηκε η ερώτηση για τα ΠΟΠ Φέτας και Ελιών Καλαμών

Ό­πως εί­χα­με προ­α­ναγ­γεί­λει με σχε­τι­κό άρ­θρο μας κα­τα­τέ­θη­κε σή­με­ρα στην βου­λή ε­ρώ­τη­ση για τα ΠΟΠ Φέ­τας και Ε­λι­ών Κα­λα­μών προς τους Υ­πουρ­γούς Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων, Α­νά­πτυ­ξης & Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, Οι­κο­νο­μι­κών και Ε­ξω­τε­ρι­κών. Το πε­ρί­ερ­γο για την ε­ρώ­τη­ση αυ­τή εί­ναι ό­τι πε­ρι­μέ­να­με ό­τι ο α­ριθ­μός των βου­λευ­τών θα εί­ναι αρ­κε­τά με­γά­λος ό­πως δι­α­φαι­νό­ταν και α­πό την ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας που εί­χαν υ­πο­γρά­ψει ά­νω των εί­κο­σι βου­λευ­τών ό­λων των κομ­μά­των α­κό­μη και α­νε­ξάρ­τη­τοι. Ό­μως στην ε­ρώ­τη­ση που κα­τα­τέ­θη­κε υ­πο­γρά­φουν μό­νο ε­πτά βου­λευ­τές. Το πα­ρή­γο­ρο εί­ναι ό­τι α­νά­με­σα στους ε­πτά βου­λευ­τές εί­ναι και οι δύ­ο βου­λευ­τές Μεσ­ση­νί­ας της ΝΔ Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λος και Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της, οι ο­ποί­οι γνω­ρί­ζουν α­πό πρώ­το χέ­ρι τί ε­πι­πτώ­σεις θα έ­χει για την το­πι­κή μας οι­κο­νο­μί­α, ε­άν χά­σου­με την «Ναυ­αρ­χί­δα» των ε­ξα­γώ­γι­μων προ­ϊ­όν­των μας. Στην ε­ρώ­τη­ση οι βου­λευ­τές ε­ρω­τούν τους Υ­πουρ­γούς τα ε­ξής:
 1. Ποι­οι υ­πουρ­γοί δι­α­χει­ρί­στη­καν τις υ­πο­θέ­σεις αυ­τές και ποι­ες ε­νέρ­γει­ες έ­κα­ναν για την α­να­τρο­πή της πο­ρεί­ας τους προς την αρ­νη­τι­κή κα­τά­λη­ξη, η ο­ποί­α προς το πα­ρών δεν α­πε­φεύ­χθη για τη χώ­ρα;
 2. Τι ο­φέ­λη α­πο­κο­μί­ζει η Ελ­λά­δα, τό­σο α­πό την εκ­χώ­ρη­ση χρή­σης του ο­νό­μα­τος της φέ­τας ό­σο και των ε­λαι­ών Κα­λα­μά­τας στους Κα­να­δούς;
 3. Προ­τί­θε­στε να α­σκή­σε­τε το δι­καί­ω­μα της αρ­νη­σι­κυ­ρί­ας (veto) στο ε­πι­κεί­με­νο συμ­βού­λιο υ­πουρ­γών χω­ρών – με­λών της Ε.Ε. ώ­στε να μην ε­πι­κυ­ρώ­σε­τε με θε­τι­κή ψή­φο, αν δεν α­πο­συρ­θούν, τις ε­θνι­κά ε­πι­ζή­μι­ες δι­α­τά­ξεις για τη φέ­τα και τις ε­λι­ές Κα­λα­μά­τας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here