Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί της νέας ΚΑΠ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί της νέας ΚΑΠ

Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τέσσερεις βασικοί κανονισμοί για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το διάστημα 2015 – 2020.
Αυτά τα νομοθετικά κείμενα αντικατοπτρίζουν την πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας των κρατών μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και του Ευρωκοινοβουλίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2013, (δείτε σχετικά: IP/13/613 IP/13/864 καιMEMO/13/937 ).
Πρόκειται για ένα νομοθετικό πακέτο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η πλειοψηφία της νομοθεσίας της νέας ΚΑΠ και αποτελείται:
– Από τον κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει εκούσια μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία προσαρμόζονται σε εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν και συγχρηματοδοτούν πολυετή προγράμματα κάτω από ένα κοινό πλαίσιο σε συνεργασία με την ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός 1305/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
– τον κανονισμό για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΑΠ (οριζόντιος κανονισμός), ο οποίος θέτει όρους σχετικά με τις δαπάνες, το συμβουλευτικό σύστημα των αγροτών, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που πρέπει να οργανωθούν από τα κράτη-μέλη, το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και τις εκκαθαρίσεις λογαριασμών. Ο εν λόγω κανονισμός 1306/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/549 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο: Ο εν λόγω κανονισμός 1306/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/549 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
– Τον κανονισμό που θέτει τους βασικούς κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις στα εισοδήματα των αγροτών ώστε να επιβραβεύονται για την παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει έναν αριθμό συγκεκριμένων πλαισίων ενίσχυσης (ειδικά για τους νέους αγρότες, τους μικρούς καλλιεργητές και τους αγρότες που εργάζονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς) και κανόνες για την καταβολή ενός περιορισμένου ποσού συνδεδεμένης ενίσχυσης (συνδεδεμένης με την παραγωγή). Ο εν λόγω κανονισμός 1307/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/608 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
–Καθώς και τον κανονισμό που καταρτίζει μία κοινή οργάνωση της αγοράς για όλες τις αγορές αγροτικών προϊόντων, ο οποίος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την απλοποίηση των κανόνων σε ισχύ σχετικά με την δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα έκτακτα μέτρα και την ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και την διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στον παραγωγό και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ο εν λόγω κανονισμός 1308/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/671 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
Επίσης, για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση από την ισχύουσα στην νέα ΚΑΠ αποφασίσθηκε σχετικός κανονισμός με μεταβατικές διατάξεις για το 2014. Πρόκειται για τον κανονισμό 1310/13, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
Πρέπει να σημειωθεί πως με το νέο έτος – που αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. η Ελλάδα – θα πρέπει να αποφασισθούν οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης σε κάθε κράτος μέλος ή σε περιφερειακό επίπεδο, οι προετοιμασία των οποίων συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here