Το σήριαλ της Natura και με νέα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Τριφυλίας - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Το σήριαλ της Natura και με νέα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Τριφυλίας


Ε­δώ και μέ­ρες ζού­με α­πί­στευ­τες στιγ­μές πο­λι­τι­κού σου­ρε­α­λι­σμού. Α­να­φε­ρό­μα­στε στην συ­ζή­τη­ση για την πε­ρι­ο­χή N­A­T­U­RA της πε­ρι­ο­χής του Κυ­πα­ρισ­σια­κού Κόλ­που, την «ε­πέν­δυ­ση Ν.Κό­τι­νος» και στον κα­ται­γι­σμό «συ­νε­δρι­ά­σε­ων – δι­α­βου­λεύ­σε­ων». Η συ­ζή­τη­ση στο Δημ.Συμ­βού­λιο και στην σύ­σκε­ψη που α­κο­λού­θη­σε, κα­τέ­δει­ξε ο­ρι­σμέ­να κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα:
1. η μο­νό­το­να ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νη πί­στη στην «νο­μι­μό­τη­τα, στο σε­βα­σμό στο πε­ρι­βάλ­λον και στην α­νά­πτυ­ξη», που πολ­λοί α­πό μέ­ρους της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής ορ­κί­ζον­ταν ή­ταν προ­σχη­μα­τι­κή. Δεν μπή­καν στον κό­πο να μας ε­ξη­γή­σουν ό­τι η «ε­πέν­δυ­ση» (εμ­πό­ριο το χα­ρα­κτή­ρι­σε Δημ.Σύμ­βου­λος, r­e­al e­s­t­a­te άλ­λος) βρί­σκε­ται «στον πυ­ρή­να προ­στα­τευ­ό­με­νης πε­ρι­ο­χής N­A­T­U­RA» (αμ­μο­θί­νες, πα­ρά­κτια βλά­στη­ση, δά­σος πεύ­κης).
2. έ­γι­νε πα­νη­γυ­ρι­κά αν­τι­λη­πτό ό­τι την προ­στα­σί­α της πε­ρι­ο­χής δεν την ε­πι­ζη­τούν δυ­ο – τρεις γρα­φι­κοί αλ­λά με­γά­λο κομ­μά­τι της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, το ο­ποί­ο αν­τι­δρά στην τσι­μεν­το­ποί­η­ση μιας μο­να­δι­κής πε­ρι­ο­χής, αν­τι­δρά στην δι­α­φαι­νό­με­νη με­θο­δευ­μέ­νη «ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση» του «ε­πεν­δυ­τή» α­πό τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό και το πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό.
Η πε­ρι­βό­η­τη «σύ­σκε­ψη» με Υ­ΠΕ­ΚΑ, Γεν. Γραμ­μα­τέ­α Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης κ. Αγ­γε­λά­κα και τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη κ. Τα­τού­λη μοιά­ζει σαν στη­μέ­νο σκη­νι­κό προ­κει­μέ­νου, ί­σως να κερ­δί­σουν χρό­νο και να δη­μι­ουρ­γή­σουν τε­τε­λε­σμέ­να; Εί­ναι α­δι­α­νό­η­το η κ. Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­ΠΕ­ΚΑ που δε­σμεύ­τη­κε εγ­γρά­φως, εκ­προ­σω­πών­τας την Ελ­λη­νι­κή Δη­μο­κρα­τί­α, στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση ό­τι θα προ­βεί στην ά­με­ση Α­να­στο­λή Οι­κο­δο­μι­κών Α­δει­ών (με Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φα­ση), να μην δε­σμεύ­ε­ται ό­τι θα το κά­νει ά­με­σα και να μην δε­σμεύ­ε­ται ού­τε για το πε­ρι­ε­χό­με­νο ού­τε για το χρό­νο που θα εκ­δο­θεί το Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα για την προ­στα­σί­α της πε­ρι­ο­χής. Νοι­ώ­θου­με την υ­πο­χρέ­ω­ση α­πέ­ναν­τι στους πο­λί­τες της Τρι­φυ­λί­ας, με­τά την α­να­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΕΚΜ Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­ση Πε­τρά­κου και την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση ο­μά­δας βου­λευ­τών του κόμ­μα­τός μας, να ε­νη­με­ρώ­σου­με για τα κά­τω­θι:
το «κτή­μα Παπ­πά» (που ό­πως έ­χει γί­νει δη­μό­σια σα­φές και α­να­φέ­ρε­ται στην α­να­κοί­νω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­τε­λεί­ται ο­λό­κλη­ρο α­πό αμ­μο­θί­νες και δα­σι­κή έ­κτα­ση) εν­τάσ­σε­ται στον πυ­ρή­να της N­A­T­U­RA και συγ­κε­κρι­μέ­να στην «Πε­ρι­ο­χή Προ­στα­σί­ας της Φύ­σης», ό­πως πε­ρι­γρά­φε­ται στο Σχέ­διο Προ­ε­δρι­κού Δι­α­τάγ­μα­τος και στην ο­ρι­ο­θέ­τη­ση της πε­ρι­ο­χής α­πό την Ο­δη­γί­α 92/43/Ε­ΟΚ. Στην πε­ρι­ο­χή αυ­τή εί­ναι υ­πο­χρε­ω­μέ­νη η Ελ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α να α­πα­γο­ρέ­ψει κά­θε οι­κο­δο­μι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα (ε­κτός των «νο­μί­μως υ­φι­στα­μέ­νων»­!­!­!­).
Α. Κα­λού­με την Δη­μο­τι­κή Αρ­χή να στα­θεί υ­πεύ­θυ­να με αρ­χές ι­σο­νο­μί­ας και ι­σο­πο­λι­τεί­ας, προ­ά­σπι­σης του δη­μό­σιου συμ­φέ­ρον­τος και των δη­μο­σί­ων α­γα­θών (και τέ­τοι­α εί­ναι οι προ­στα­τευ­ό­με­νοι οι­κό­το­ποι), πραγ­μα­τι­κού σε­βα­σμού στο πε­ρι­βάλ­λον και ου­σι­α­στι­κή και ό­χι προ­σχη­μα­τι­κή ε­φαρ­μο­γή της νο­μι­μό­τη­τας: Να μην προ­βεί στην έκ­δο­ση οι­κο­δο­μι­κών ά­δει­ες του κ. Παπ­πά, που θα ο­δη­γή­σουν στην τσι­μεν­το­ποί­η­ση και κα­τα­στρο­φή την πε­ρι­ο­χή. Κα­λού­με το Υ­ΠΕ­ΚΑ, προ­κει­μέ­νου να μην υ­πο­στεί η Ελ­λά­δα και οι χει­μα­ζό­με­νοι πο­λί­τες της πρό­στι­μα ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ:
1.εν­τός των ε­πό­με­νων η­με­ρών να εκ­δώ­σει Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φα­ση α­να­στο­λής έκ­δο­σης οι­κο­δο­μι­κών α­δει­ών, ό­πως έ­χει δε­σμευ­θεί στην Ε.Ε. και ό­πως έ­χει υ­πο­χρέ­ω­ση,
2.ά­με­σα να προ­βεί στην θε­σμο­θέ­τη­ση, με­τά α­πό δι­α­βού­λευ­ση, της Ει­δι­κής Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κής Με­λέ­της και του Προ­ε­δρι­κού Δι­α­τάγ­μα­τος.  Ό­που σύμ­φω­να με το πε­ρι­ε­χό­με­νο της ο­ρι­ο­θε­τη­μέ­νης (α­πό το 2002) πε­ρι­ο­χής N­A­T­U­RA θα υ­πάρ­ξει προ­στα­σί­α της ζώ­νης του πυ­ρή­να (πα­ρα­λί­α, αμ­μο­θί­νες, πα­ρά­κτια βλά­στη­ση, πευ­κο­δά­σος) α­πό κά­θε οι­κο­δο­μι­κή ή άλ­λη ο­χλού­σα δρα­στη­ρι­ό­τη­τα και έ­ξω α­πό αυ­τή τη ζώ­νη θα υ­πάρ­χουν ε­πάλ­λη­λες ζώ­νες που θα ε­πι­τρέ­πε­ται υ­πό ό­ρους η ή­πια οι­κι­στι­κή και του­ρι­στι­κή ή α­κό­μα και βι­ο­τε­χνι­κή χρή­ση, ό­πως συμ­βαί­νει δη­λα­δή σε κά­θε αν­τί­στοι­χη πε­ρι­ο­χή, ό­πως συμ­βαί­νει και στην περιοχή της NATURA Πύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here