Σε ποσοστό το 13,22% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2015 στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 38.788 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, από τις οποίες οι 5.129 επιχειρήσεις είχαν αδήλωτους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 8.450 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,37%των συνολικού εργατικού δυναμικού), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.249.722 ευρώ.

Από τον συνολικό αριθμό των αδήλωτων οι περισσότεροι ήταν άνδρες σε ποσοστό 54,79%, έναντι 45,21% των γυναικών