Νέα ευρωπαϊκή «εμπλοκή» στους δρόμους του «Μορέα» - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Νέα ευρωπαϊκή «εμπλοκή» στους δρόμους του «Μορέα»

Σε νέ­α εμ­πλο­κή μπαί­νει ο πο­λύ­πα­θος δρό­μος Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα, κα­θώς σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» η ΕΤΕπ α­πει­λεί να κό­ψει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α και θε­ω­ρεί ά­στο­χες τις προ­βλέ­ψεις για την κυ­κλο­φο­ρί­α του Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα ε­νώ προς α­να­θε­ώ­ρη­ση βρί­σκε­ται η σύμ­βα­ση, η ο­ποί­α θα ο­δη­γη­θεί στην Βου­λή. Το δη­μο­σί­ευ­μα στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» α­να­φέ­ρει τα ε­ξής: «Σο­βα­ρές πα­ρε­νέρ­γει­ες στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α, του μο­να­δι­κού μέ­χρι σή­με­ρα προ­χω­ρη­μέ­νου έρ­γου πα­ρα­χώ­ρη­σης, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 1 δισ. ευ­ρώ, προ­κα­λεί η ΕΤΕπ, η ο­ποί­α θε­ω­ρεί ελ­λι­πο­βα­ρές το κυ­κλο­φο­ρια­κό μον­τέ­λο του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου και α­πει­λεί με δι­α­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης αν δεν αλ­λά­ξει. Τα εμ­πό­δια της ΕΤΕπ, που συ­νι­στά έ­ναν α­πό τους σπου­δαι­ό­τε­ρους αι­μο­δό­τες του έρ­γου (το χρη­μα­το­δο­τεί με 200 ε­κατ. ευ­ρώ), προ­κα­λούν α­λυ­σι­δω­τές δυ­σκο­λί­ες στο έρ­γο που ε­νώ­νει την Α­θή­να με την Κα­λα­μά­τα μέ­σα σε 2,5 ώ­ρες, κα­θώς α­κό­μη και πι­θα­νή πρό­βλε­ψη για αλ­λα­γή στο χρη­μα­το­δο­τι­κό σκέ­λος του έρ­γου θα έ­χει την τύ­χη των άλ­λων συμ­βά­σε­ων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here