Νέα ευρωπαϊκή «εμπλοκή» στους δρόμους του «Μορέα» - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Νέα ευρωπαϊκή «εμπλοκή» στους δρόμους του «Μορέα»

Σε νέ­α εμ­πλο­κή μπαί­νει ο πο­λύ­πα­θος δρό­μος Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα, κα­θώς σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» η ΕΤΕπ α­πει­λεί να κό­ψει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α και θε­ω­ρεί ά­στο­χες τις προ­βλέ­ψεις για την κυ­κλο­φο­ρί­α του Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα ε­νώ προς α­να­θε­ώ­ρη­ση βρί­σκε­ται η σύμ­βα­ση, η ο­ποί­α θα ο­δη­γη­θεί στην Βου­λή. Το δη­μο­σί­ευ­μα στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» α­να­φέ­ρει τα ε­ξής: «Σο­βα­ρές πα­ρε­νέρ­γει­ες στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α, του μο­να­δι­κού μέ­χρι σή­με­ρα προ­χω­ρη­μέ­νου έρ­γου πα­ρα­χώ­ρη­σης, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 1 δισ. ευ­ρώ, προ­κα­λεί η ΕΤΕπ, η ο­ποί­α θε­ω­ρεί ελ­λι­πο­βα­ρές το κυ­κλο­φο­ρια­κό μον­τέ­λο του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου και α­πει­λεί με δι­α­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης αν δεν αλ­λά­ξει. Τα εμ­πό­δια της ΕΤΕπ, που συ­νι­στά έ­ναν α­πό τους σπου­δαι­ό­τε­ρους αι­μο­δό­τες του έρ­γου (το χρη­μα­το­δο­τεί με 200 ε­κατ. ευ­ρώ), προ­κα­λούν α­λυ­σι­δω­τές δυ­σκο­λί­ες στο έρ­γο που ε­νώ­νει την Α­θή­να με την Κα­λα­μά­τα μέ­σα σε 2,5 ώ­ρες, κα­θώς α­κό­μη και πι­θα­νή πρό­βλε­ψη για αλ­λα­γή στο χρη­μα­το­δο­τι­κό σκέ­λος του έρ­γου θα έ­χει την τύ­χη των άλ­λων συμ­βά­σε­ων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here