Η πλατφόρμα skills.gov.gr για χιλιάδες εργαζόμενους, αποκτήστε δεξιότητες με ένα κλικ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Η πλατφόρμα skills.gov.gr για χιλιάδες εργαζόμενους, αποκτήστε δεξιότητες με ένα κλικ

 


Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργείται από το Υπουργείο Εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν. Πως μπορείτε να αποκτήσετε δεξιότητες με ένα κλικ μέσω skills.gov.gr.

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η ίδρυση Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση όλων σε ένα ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο αναβάθμισης δεξιοτήτων.
Επίσης θεσπίζεται για κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.
Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού.
Τις πληροφορίες αυτές συγκεντρώνει υποχρεωτικά από όλους τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και εν γένει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σκοπός της λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του καταρτιζόμενου στις υπηρεσίες κατάρτισης και επανακατάρτισης, η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της, είναι διασυνδεδεμένη με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων, με την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και με κάθε άλλο εργαλείο ή μηχανισμό.
Η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη και υποστήριξή της, πραγματοποιούνται με την αρωγή των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ατομικός λογαριασμός
Θεσπίζεται για κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.
Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.
Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο που περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, το ιστορικό καταρτίσεων, καθώς και όλες τις πληροφορίες κατάρτισης.
Η διαχείριση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνεται μέριμνα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων αξιοποιείται από τον κάτοχό του και ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,
β) το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,
γ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,
δ) τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here