- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

pitaΤην πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κη πί­τα του έ­κο­ψε σή­με­ρα στην πρώ­τη του συ­νε­δρί­α­ση για το 2014 το Δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Κα­λα­μά­τας.
Την πί­τα ευ­λό­γη­σε ο Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος, ε­νώ τό­σο ο Δή­μαρ­χος ό­σο και οι ε­πι­κε­φα­λής των πα­ρα­τά­ξε­ων ευ­χή­θη­καν να ξε­πε­ρα­στεί γρή­γο­ρα η κρί­ση και να γλι­τώ­σουν οι πο­λί­τες α­πό την δί­νη.
Η συ­νε­δρί­α­ση ξε­κί­νη­σε ό­πως πάν­τα με τις ε­ρω­τή­σεις των δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων, έ­τσι ο ε­πι­κε­φα­λής της μεί­ζο­νος μει­ο­ψη­φί­ας Θε­ό­δω­ρος Μπρε­δή­μας ζή­τη­σε να ε­νη­με­ρω­θεί για τις συ­ναλ­λα­γές που εί­χε ο δή­μος με τον σκου­πι­δο­ερ­γο­λά­βο που συ­νε­λή­φθη στην Η­λεί­α, για­τί έ­θα­βε τα σκου­πί­δια στο δά­σος της Φο­λό­ης. Ο κ. Μπρε­δή­μας εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων, « εί­ναι ζή­τη­μα η­θι­κής τά­ξης να δο­θούν α­παν­τή­σεις ,δεν ζη­τά­με ευ­θύ­νες, σύμ­φω­να με το νό­μο θα έ­πρε­πε ο ερ­γο­λά­βος να προ­σκο­μί­ζει πα­ρα­στα­τι­κά για το που πά­νε τα σκου­πί­δια».
pita3Α­πό την πλευ­ρά του ο Δή­μαρ­χος Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας με­τα­ξύ άλ­λων ση­μεί­ω­σε: «Το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο δεν εί­ναι δι­κα­στή­ριο ή τη­λε­ο­πτι­κά πα­ρά­θυ­ρα. Η Κα­λα­μά­τα ό­πως και άλ­λες πό­λεις έ­χουν σο­βα­ρό πρό­βλη­μα με τα σκου­πί­δια .Η κυ­βέρ­νη­ση εί­ναι ε­νη­με­ρω­μέ­νη , ό­ταν ό­μως δεν υ­πο­δει­κνύ­ει λύ­σεις ο κά­θε δή­μος θα πρέ­πει να τα πά­ει κά­που. Οι α­πο­φά­σεις του  δή­μου Κα­λα­μά­τας έ­χουν εγ­κρι­θεί α­πό τις αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες, ( ε­λεγ­κτι­κό συμ­βού­λιο κ.α) και την Πε­ρι­φέ­ρεια. Το δι­κα­στή­ριο θα κρί­νει.»
pita2Ο αρ­μό­διος αν­τι­δή­μαρ­χος κ. Βα­σι­λό­που­λος α­να­φέρ­θη­κε σε ό­λες τις δι­α­δι­κα­σί­ες που έ­χουν γί­νει το­νί­ζον­τας ό­τι εί­ναι νό­μι­μες και έ­χουν ε­λεγ­χθεί α­πό τις αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες , ε­νώ ο ερ­γο­λά­βος, ό­πως α­παι­τεί­ται, τους έ­δι­νε πα­ρα­στα­τι­κά για το που πή­γαι­νε τα α­πορ­ρίμ­μα­τα.
Στην συ­νε­δρί­α­ση πα­ρα­βρέ­θη­κε και το σω­μα­τεί­ο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας το ο­ποί­ο α­φού α­να­φέρ­θη­κε στα προ­βλή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων ζή­τη­σε να εκ­δο­θεί ψή­φι­σμα με βα­σι­κά ση­μεί­α , «να μην πε­ρά­σει κα­μί­α δι­α­θε­σι­μό­τη­τα και κα­μί­α α­πό­λυ­ση για κα­νέ­ναν ερ­γα­ζό­με­νο. Ό­χι στο ξε­πού­λη­μα του Νο­σο­κο­μεί­ου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here