Ερωτηματικά άφησε η ενημέρωση της ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Ερωτηματικά άφησε η ενημέρωση της ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων

12c47387a1718f6f3813924f79ab0586_L

Με την πα­ρου­σί­α κα­τοί­κων της Καλ­λιρ­ρό­ης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το χθες το με­ση­μέ­ρι στη Κα­λα­μά­τα η συ­νε­δρί­α­ση του Φο­ρέ­α Δι­α­χεί­ρι­σης Στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των Πε­λο­πον­νή­σου , ό­που ο εκ­πρό­σω­πος της ΤΕΡ­ΝΑ Γι­ώρ­γος Α­γρα­φι­ώ­της ε­νη­μέ­ρω­σε τους δη­μάρ­χους της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου για την ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη και την προ­σω­ρι­νή δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των, με τη κα­τα­σκευ­ή των τρι­ών μο­νά­δων ε­πε­ξερ­γα­σί­ας και των δύ­ο σταθ­μών με­τα­φόρ­τω­σης που προ­βλέ­πε­ται να λει­τουρ­γή­σουν.
Ο κ. Α­γρα­φι­ώ­της υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι το έρ­γο θα λύ­σει το πρό­βλη­μα της δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των για μια 25ετία, ε­νώ ση­μεί­ω­σε για μια α­κό­μα φο­ρά ό­τι θα πλη­ροί ό­λες τις πε­ρι­βαλ­λον­τι­κές προ­δι­α­γρα­φές και θα εί­ναι ε­πι­σκέ­ψι­μο α­πό σχο­λεί­α. Τα ο­φέ­λη ό­πως τό­νι­σε ο εκ­πρό­σω­πος της ΤΕΡ­ΝΑ θα εί­ναι πέ­ρα α­πό την ά­με­ση λύ­ση του προ­βλή­μα­τος, η βελ­τί­ω­ση της ζω­ής των κα­τοί­κων, η υ­γεί­α των πο­λι­τών, ο του­ρι­σμός ,η α­νά­πτυ­ξη και οι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, κα­θώς στο χρό­νο κα­τα­σκευ­ής του έρ­γου θα δη­μι­ουρ­γη­θούν 600 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας , ε­νώ για την λει­τουρ­γί­α του 200 μό­νι­μες θέ­σεις.
Ε­πι­ση­μάν­θη­κε ό­τι οι μο­νά­δες θα εί­ναι κλει­στά συ­στή­μα­τα που δεν θα πα­ρά­γουν ο­σμές και δεν  θα ε­πι­βα­ρύ­νουν το έ­δα­φος, ε­νώ το υ­πό­λειμ­μα θα εί­ναι 10 %,  και μά­λι­στα υ­λι­κό ορ­γα­νι­κά α­δρα­νο­ποι­η­μέ­νο.
Το κό­στος σύμ­φω­να με τον κ. Α­γρα­φι­ώ­τη θα α­νέρ­χε­ται σε 67 ευ­ρώ ο τό­νος και για πο­σό­τη­τα έ­ως 200.000 τό­νους, χω­ρίς σε αυ­τό το πο­σό να έ­χει υ­πο­λο­γι­στεί ο ΦΠΑ και το κό­στος με­τα­φο­ράς έ­ως τη μο­νά­δα της Καλ­λιρ­ρό­ης. Πάν­τως για την μεί­ω­ση του κό­στους θα δο­θεί στους δή­μους η δυ­να­τό­τη­τα να κα­τα­σκευά­σουν και άλ­λους σταθ­μούς με­τα­φόρ­τω­σης.
Οι κά­τοι­κοι της Καλ­λιρ­ρό­ης ε­ξέ­φρα­σαν πολ­λές φο­ρές την αν­τί­θε­ση τους και μά­λι­στα με έν­το­νο τρό­πο, υ­πο­γραμ­μί­ζον­τας ό­τι δεν πρό­κει­ται να ε­πι­τρέ­ψουν να γί­νει η μο­νά­δα στην πε­ρι­ο­χή τους. Να ση­μει­ω­θεί ό­τι πριν ξε­κι­νή­σει η συ­νε­δρί­α­ση έ­γι­ναν δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις , αν θα ε­πι­τρα­πεί ή ό­χι η εί­σο­δος στην αί­θου­σα, κα­τοί­κων της Καλ­λιρ­ρό­ης. Στο τέ­λος α­πο­φα­σί­στη­κε να πα­ρα­βρε­θεί στην συ­νε­δρί­α­ση τρι­με­λής ε­πι­τρο­πή των κα­τοί­κων κα­θώς και οι αυ­το­δι­οι­κη­τι­κοί της πε­ρι­ο­χής, ε­νώ στην εί­σο­δο του ξε­νο­δο­χεί­ου υ­πήρ­χαν α­στυ­νο­μι­κοί , για την α­πο­φυ­γή ε­πει­σο­δί­ων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here