Τα «Πυρά» του Ν. Πατσαρίνου για τα απορρίμματα δέχθηκαν Νίκας και Τατούλης - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Τα «Πυρά» του Ν. Πατσαρίνου για τα απορρίμματα δέχθηκαν Νίκας και Τατούλης

patsarinos1Στην το­πο­θέ­τη­ση που έ­κα­νε ο Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος και ε­πι­κε­φα­λής της «Α­γω­νι­στι­κής Συ­νερ­γα­σί­ας Πε­λο­πον­νή­σου» Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος, σε η­με­ρί­δα στην Τρί­πο­λη για την δι­α­φά­νεια στην το­πι­κή αυ­το­δι­οί­κη­ση, δεν πα­ρέ­λει­ψε να στρέ­ψει τα πυ­ρά του προς τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Π. Νί­κα και τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Π. Τα­τού­λη για το θέ­μα των α­πορ­ριμ­μά­των.
Ο κ. Πα­τσα­ρί­νος α­νέ­φε­ρε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τα ε­ξής:
«Στο με­γα­λύ­τε­ρο έρ­γο της Πε­ρι­φέ­ρειας για τ’ α­πορ­ρίμ­μα­τα συμ­βαί­νουν τα ε­ξής προ­κλη­τι­κά πράγ­μα­τα που εκ­θέ­τουν την Το­πι­κή Αυ­το­δι­οί­κη­ση:
Α­πό τη μια υ­πάρ­χουν Δή­μοι που δεν εν­δι­α­φέ­ρον­ται ή δεν α­να­κοι­νώ­νουν πού πά­νε τα σκου­πί­δια τους, με α­πο­τέ­λε­σμα να τα α­ξι­ο­ποι­ούν και να πλου­τί­ζουν εγ­κλη­μα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ό­πως πρό­σφα­τα προ­έ­κυ­ψε. Κι αυ­τό ό­ταν υ­πάρ­χουν συ­νε­χή κα­λέ­σμα­τα α­πό τις αν­τι­πο­λι­τεύ­σεις «πεί­τε μας τι γί­νον­ται τα α­πορ­ρίμ­μα­τα του Δή­μου μας».
Α­πό την άλ­λη στην Πε­ρι­φέ­ρεια φτά­νου­με στην υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης με την α­νά­δο­χο ε­ται­ρεί­α κι ε­νώ έ­χει λή­ξει ο δι­α­γω­νι­σμός των οι­κο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων δεν γνω­ρί­ζου­με την οι­κο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά του προ­σω­ρι­νού α­να­δό­χου. Κι αυ­τό ό­ταν πι­έ­ζου­με α­σφυ­κτι­κά ε­μείς και η υ­πό­λοι­πη αν­τι­πο­λί­τευ­ση, ό­ταν υ­πάρ­χουν τα σχε­τι­κά (29227/11-6-2013 και 40828/2-9-2013) έγ­γρα­φα της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης και το θέ­μα έ­χει φτά­σει α­πό τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη Βου­λή. Υ­πο­γραμ­μί­ζου­με ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά εί­ναι συ­νημ­μέ­νο στοι­χεί­ο της α­πό­φα­σης της Οι­κο­νο­μι­κής Ε­πι­τρο­πής και δεν την γνω­ρί­ζουν ού­τε οι Δή­μαρ­χοι που θα κλη­θούν να δι­α­χει­ρι­στούν ά­με­σα το έρ­γο και να συν­τά­ξουν σχε­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς!Δι­α­φά­νεια ση­μαί­νει πρό­σβα­ση στην πλη­ρο­φο­ρί­α, α­νοι­κτά δε­δο­μέ­να, πρό­σβα­ση σε κά­θε έγ­γρα­φο που λαμ­βά­νει γνώ­ση ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης, ο Δή­μαρ­χος. Αυ­τό λέ­ει και το κοι­νο­τι­κό δί­και­ο και το ε­φαρ­μό­ζουν ό­λες οι Ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here