Κάποια διαφορετικά σενάρια που αποκαλύπτουν τη γενικευμένη υποκρισία - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Κάποια διαφορετικά σενάρια που αποκαλύπτουν τη γενικευμένη υποκρισία


του Ιωάννη Λιξουρίωτη
Α) Ε­άν προ­χθές στη Βου­λή, που προ­ή­δρευ­ε ο κ. Δρα­γα­σά­κης, αν­τί να μι­λή­σει ο φα­σί­στας Η­λι­ό­που­λος και να πει το πε­ρι­βό­η­το “Μί­στερ Α­λέ­ξης”, μί­λα­γε ο ί­διος ο κ. Τσί­πρας και α­πο­κα­λού­σε τον κ. Σα­μα­ρά ΨΕΥ­ΤΟ­ΜΑΓ­ΚΑ, τι θα έ­κα­νε ο Δρα­γα­σά­κης; (υ­πεν­θυ­μί­ζω ό­τι α­κρι­βώς έ­τσι εί­χε γί­νει πριν δυ­ο-τρεις βδο­μά­δες) ΘΑ ΣΗ­ΚΩ­ΝΟ­ΤΑΝ Α­ΠΟ ΤΗΝ Ε­ΔΡΑ ΓΙΑ ΝΑ Ε­ΠΑ­ΝΑ­ΦΕ­ΡΕΙ ΤΟΝ “Α­ΞΙ­Ο­ΤΙ­ΜΟ” αρ­χη­γό του κ. ΤΣΙ­ΠΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑ­ΞΗ; ΘΑ ΦΩ­ΝΑ­ΖΕ ΚΑΙ ΠΑ­ΛΙ ΤΟΝ ΦΡΟΥ­ΡΑΡ­ΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕ­ΤΑ­ΞΕΙ Ε­ΞΩ;
Β) Ε­άν ο να­ζι­στής Η­λι­ό­που­λος, αν­τί να α­πο­κα­λέ­σει τον κ. Τσί­πρα “Μί­στερ Α­λέ­ξης” του α­πηύ­θυ­νε το χα­ρα­κτη­ρι­σμό “ΜΑΥ­ΡΟ­ΓΙ­Α­ΛΟΥ­ΡΟ ΠΑ­ΛΙΑΣ ΚΟ­ΠΗΣ”, ε­πα­να­λαμ­βά­νον­τας α­κρι­βώς ό,τι εί­χε πει πριν λί­γους μή­νες ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος κ. Σί­μος Κε­δί­κο­γλου α­πευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Τσί­πρα, τι θα έ­κα­νε και πά­λι ο κ. Δρα­γα­σά­κης ή κα­λύ­τε­ρα ο κ. Γιά­ννης Τρα­γά­κης ή α­κό­μη κα­λύ­τε­ρα ο κ. Με­ϊ­μα­ρά­κης;
Γ) Ε­άν προ­χθές ο χρυ­σαυ­γί­της φα­σί­στας Η­λι­ό­που­λος δεν έ­κα­νε τί­πο­τε άλ­λο πα­ρά να ε­πα­να­λά­βει m­ot à m­ot το πε­ρι­βό­η­το “ΕΙ­ΣΤΕ ΨΕΥ­ΤΕΣ, Α­ΠΑ­ΤΕ­Ω­ΝΕΣ ΚΑΙ ΓΟ­ΜΑ­ΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ Α­ΝΑ­ΚΑ­ΛΩ” με το ο­ποί­ο προ και­ρού έ­λου­σε ο “σε­βα­στός” κ. Ρον­τού­λης τη μι­σή Βου­λή, τι θα έ­κα­ναν οι κ.κ. Δρα­γα­σά­κης, Νά­κος, Τρα­γά­κης, Μα­κρο­γι­αν­νά­κης και Γρη­γο­ρά­κος (οι 5 αν­τι­πρό­ε­δροι της Βου­λής) και α­σφα­λώς και ο Πρό­ε­δρος κ. Με­ϊ­μα­ρά­κης;
Θα μπο­ρού­σα να κα­τα­γρά­ψω δε­κά­δες, αν ό­χι ε­κα­τον­τά­δες πε­ζο­δρο­μια­κές εκ­φρά­σεις, ύ­βρεις και υ­πο­τι­μη­τι­κούς χα­ρα­κτη­ρι­σμούς που έ­χουν ε­κτο­ξευ­τεί στη Βου­λή, αλ­λά θα ή­ταν α­νώ­φε­λο. Τις γνω­ρί­ζου­με και τις θυ­μό­μα­στε λί­γο πο­λύ ό­λοι.
Για­τί ό­μως τα προ πολ­λού αμ­βλυ­μέ­να μέ­χρι εκ­μη­δε­νι­σμού αν­τα­να­κλα­στι­κά α­ξι­ο­πρέ­πειας του προ­ε­δρεί­ου και των Βου­λευ­τών ξύ­πνη­σαν προ­χθές ;
ΓΙΑ­ΤΙ ΠΟ­ΛΥ Α­ΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟ­Ε­ΔΡΕΙ­Ο ΤΗΣ ΒΟΥ­ΛΗΣ Ε­ΛΑ­ΧΕ ΝΑ ΕΙ­ΝΑΙ Ο κ. ΔΡΑ­ΓΑ­ΣΑ­ΚΗΣ, Ο Ο­ΜΙ­ΛΩΝ ΝΑ ΕΙ­ΝΑΙ Ο ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΑΣ Η­ΛΙ­Ο­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΚΑΙ Ο “ΠΛΗΤ­ΤΟ­ΜΕ­ΝΟΣ” ΝΑ ΕΙ­ΝΑΙ Ο ΑΡ­ΧΗ­ΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ­ΤΟΥ.
Ε­ΤΣΙ ΤΟ “ΨΕΥ­ΤΟ­ΜΑΓ­ΚΑ”, ΤΟ “ΜΑΥ­ΡΟ­ΓΙ­Α­ΛΟΥ­ΡΟΣ ΠΑ­ΛΑΙ­ΑΣ ΚΟ­ΠΗΣ”, ΤΑ “ΓΟ­ΜΑ­ΡΙΑ” κ.ο.κ. ΕΙ­ΝΑΙ Α­ΠΛΩΣ ΣΥ­ΝΑ­ΔΕΛ­ΦΙ­ΚΑ Α­ΣΤΕΙΑ­ΚΙΑ, Ε­ΝΩ ΤΟ “ΜΙ­ΣΤΕΡ Α­ΛΕ­ΞΗΣ” ΕΙ­ΝΑΙ ΒΑ­ΡΥ­ΤΑ­ΤΗ Υ­ΒΡΙΣ ΚΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙ­ΝΟ­ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΙ­ΣΜΟΥ
ΔΥ­ΣΤΥ­ΧΩΣ Η Υ­ΠΟ­ΚΡΙ­ΣΙΑ ΣΤΗ ΧΩ­ΡΑ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥ­ΛΗ) ΠΕ­ΡΙΣ­ΣΕΥ­ΕΙ .­..
Α­ΚΟ­ΜΗ ΧΕΙ­ΡΟ­ΤΕ­ΡΑ, ΤΗΝ Υ­ΠΟ­ΚΡΙ­ΣΙΑ ΑΥ­ΤΗ ΤΗ ΣΙ­ΓΟΝ­ΤΑ­ΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙ­Ο­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΟΙ “Α­ΣΤΕ­ΡΕΣ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here