Σοβαρά ερωτηματικά για πυρόπληκτα δάνεια στη περιοχή - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Σοβαρά ερωτηματικά για πυρόπληκτα δάνεια στη περιοχή

«Α­ναγ­καί­α εί­ναι η ά­με­ση ρύθ­μι­ση των δα­νεί­ων των ε­πι­χει­ρή­σε­ων των Νο­μών που ε­πλή­γη­σαν α­πό πυρ­κα­γι­ές το 2007 -  Και ά­με­ση κα­τάρ­γη­ση του άρ­θρου 20 του Ν. 4151/2013 για τα πυ­ρό­πλη­κτα δά­νεια».Αυ­τό το­νί­ζουν σε ε­ρώ­τη­ση τους προς τους υ­πουρ­γούς Οι­κο­νο­μι­κών, Α­νά­πτυ­ξης, Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών και  Δι­κτύ­ων οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Πε­τρά­κος Α­θα­νά­σιος, Γε­ωρ­γο­πού­λου Έ­φη, Α­πό­στο­λου Ευ­άγ­γε­λος, Ζα­χα­ριάς Κων­σταν­τί­νος, Κα­νελ­λο­πού­λου Μα­ρί­α, Χα­τζη­λάμ­πρου Βα­σί­λει­ος, Λα­φα­ζά­νης Πα­να­γι­ώ­της, Γε­λα­λής Δη­μή­τριος, Τσα­κα­λώ­τος Ευ­κλεί­δης
Στην ε­ρώ­τη­ση τους οι βου­λευ­τές α­να­φέ­ρουν:
«Με την υπ΄α­ριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β. 1858/13.9.2007) α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γού Οι­κο­νο­μί­ας και Οι­κο­νο­μι­κών, πα­ρα­σχέ­θη­κε η εγ­γύ­η­ση του Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου προς τα πι­στω­τι­κά ι­δρύ­μα­τα για τη ρύθ­μι­ση ο­φει­λών και τη χο­ρή­γη­ση κε­φα­λαί­ων κί­νη­σης σε ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και ε­πι­χει­ρή­σεις που εί­ναι εγ­κα­τε­στη­μέ­νοι και λει­τουρ­γούν στους νο­μούς που ε­πλή­γη­σαν α­πό τις πυρ­κα­γι­ές του έ­τους 2007. Η πρώ­τη δό­ση ο­ρί­στη­κε κα­τα­βλη­τέ­α την 30/6/2010. Εν συ­νε­χεί­α, με την πα­ρά­γρα­φο 7 του άρ­θρου 2 του ν. 3816/2010, ο­ρί­στη­κε ό­τι ε­πι­χει­ρή­σεις και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες των πυ­ρό­πλη­κτων νο­μών κα­τά τις πυρ­κα­γι­ές του 2007 στους ο­ποί­ους χο­ρη­γή­θη­καν δά­νεια σύμ­φω­να με την α­νω­τέ­ρω α­πό­φα­ση δι­και­ούν­ται να ζη­τή­σουν α­να­στο­λή ε­πί δι­ε­τί­α και α­να­δρο­μι­κά α­πό 1.1.2010 της χρε­ο­λυ­τι­κής α­πο­πλη­ρω­μής του κε­φα­λαί­ου που δεν έ­χει λή­ξει η πλη­ρω­μή του, με αν­τί­στοι­χη πα­ρά­τα­ση της συμ­βα­τι­κής διά­ρκειας του δα­νεί­ου.
Κα­τό­πιν αυ­τού, εκ­δό­θη­κε η 2/16553/0025/17.3.2010 Εγ­κύ­κλιος α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο σας με τις σχε­τι­κές ο­δη­γί­ες ε­φαρ­μο­γής.
Σύμ­φω­να με αυ­τή, η α­πο­πλη­ρω­μή των συ­να­φθέν­των με την εγ­γύ­η­ση του Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου, δα­νεί­ων, έ­γι­νε ως ε­ξής: Για τα δά­νεια ρύθ­μι­σης ο­φει­λών, η πρώ­τη δό­ση εί­ναι κα­τα­βλη­τέ­α την 30/6/2012 και η τε­λευ­ταί­α την 31/12/2019.
Για τα δά­νεια χο­ρή­γη­σης νέ­ων κε­φα­λαί­ων κί­νη­σης, η πρώ­τη δό­ση εί­ναι κα­τα­βλη­τέ­α την 30/6/2012 και η τε­λευ­ταί­α την 31/12/2014.
Στη συ­νέ­χεια με την 57198/Β.2406/28.12.2012 α­πό­φα­ση του Υ­ΠΟΙK δό­θη­κε ε­πι­πλέ­ον πα­ρά­τα­ση στην ως ά­νω πε­ρί­ο­δο χά­ρι­τος για έ­να χρό­νο και πιο συγ­κε­κρι­μέ­να για την πε­ρί­ο­δο α­πό 1/1/2012 έ­ως την 31/12/2012. Ε­πει­δή λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και της με­γά­λης ύ­φε­σης υ­πάρ­χει τε­ρά­στια μεί­ω­ση ει­σο­δη­μά­των και πρό­βλη­μα βι­ω­σι­μό­τη­τας των ε­πι­χει­ρή­σε­ων.
Ε­πει­δή η κρί­ση δυ­στυ­χώς στην α­γο­ρά θα συ­νε­χι­στεί και υ­πάρ­χει ο­ρα­τό πρό­βλη­μα βι­ω­σι­μό­τη­τας ό­λων των ε­πι­χει­ρή­σε­ων και ι­δι­αί­τε­ρα στους Πυ­ρό­πλη­κτους Νο­μούς (Μεσ­ση­νί­ας, Αρ­κα­δί­ας, Η­λεί­ας, Α­χα­ΐ­ας, Λα­κω­νί­ας και Ευ­βοί­ας).
Τα ε­πι­με­λη­τή­ρια των πα­ρα­πά­νω νο­μών ζη­τούν μια σει­ρά α­πό ρυθ­μί­σεις ώ­στε να μπο­ρέ­σουν οι ε­πι­χει­ρή­σεις να α­πο­πλη­ρώ­σουν τα δά­νεια και να μην ο­δη­γη­θούν σε κλεί­σι­μο, μια ε­ξέ­λι­ξη που θα ε­πι­δει­νώ­σει πε­ραι­τέ­ρω την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση στους Νο­μούς Μεσ­ση­νί­ας, Αρ­κα­δί­ας, Η­λεί­ας, Α­χα­ΐ­ας, Λα­κω­νί­ας και Ευ­βοί­ας και θα ο­δη­γή­σει πολ­λούς ερ­γα­ζό­με­νους στον ε­φιά­λτη της α­νερ­γί­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here