Θερινό ωράριο πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Θερινό ωράριο πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας


 Με α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου ρυθμίζεται η εκ πε­ρι­τρο­πής δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση για τις κα­θη­με­ρι­νές, Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες, κα­θώς και εκ πε­ρι­τρο­πής η­με­ρή­σια λει­τουρ­γί­α κα­τά τις Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες των πρα­τη­ρί­ων πώ­λη­σης υ­γρών καυ­σί­μων Ν. Μεσ­ση­νί­ας, κα­τά τη θε­ρι­νή πε­ρί­ο­δο α­πό 01-05-2013 έ­ως 30-09-2013, κα­θο­ρί­ζε­ται η λει­τουρ­γί­α αυ­τών, ό­πως οι συ­νημ­μέ­νες κα­τα­στά­σεις, που α­πο­τε­λούν α­να­πό­σπα­στο μέ­ρος της εν λό­γω α­πό­φα­σης, σύμ­φω­να με την ει­σή­γη­ση του Σω­μα­τεί­ου Πρα­τη­ρι­ού­χων Καυ­σί­μων Ν. Μεσ­ση­νί­ας, ως ε­ξής:
1.Η Υ­πο­χρε­ω­τι­κή , εκ πε­ρι­τρο­πής , δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση κα­τά τις ερ­γά­σι­μες η­μέ­ρες, Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες, εν­τός του χρο­νι­κού δι­α­στή­μα­τος της νυ­χτε­ρι­νής λει­τουρ­γί­ας ο­ρί­ζε­ται α­πό ώ­ρα 22:30 μ.μ έ­ως 6:00 π.μ. της ε­πο­μέ­νης με ε­λά­χι­στη διά­ρκεια υ­πο­χρε­ω­τι­κής λει­τουρ­γί­ας τις δύ­ο ώ­ρες . (α­πό 22:30 έ­ως 24:30).Τα α­νω­τέ­ρω πρα­τή­ρια θα κα­λύ­πτουν το 10% των πρα­τη­ρί­ων καυ­σί­μων του Ν. Μεσ­ση­νί­ας και πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στους συ­νημ­μέ­νους πί­να­κες δι­α­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων, οι ο­ποί­οι α­πο­τε­λούν α­να­πό­σπα­στο μέ­ρος της πα­ρού­σας α­πό­φα­σης.
2.Η εκ πε­ρι­τρο­πής υ­πο­χρε­ω­τι­κή η­με­ρή­σια λει­τουρ­γί­α κα­τά τις Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες ο­ρί­ζε­ται α­πό ώ­ρα: 6:00 έ­ως 22:30. Τα πρα­τή­ρια αυ­τά θα κα­λύ­πτουν το 25% των πρα­τη­ρί­ων καυ­σί­μων του Ν. Μεσ­ση­νί­ας και πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στο  συ­νημ­μέ­νο πί­να­κα δι­α­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων, ο ο­ποί­ος α­πο­τε­λεί α­να­πό­σπα­στο μέ­ρος της πα­ρού­σας α­πό­φα­σης.
Οι ι­δι­ο­κτή­τες των πρα­τη­ρί­ων καυ­σί­μων υ­πο­χρε­ούν­ται να το­πο­θε­τούν σε εμ­φα­νές ση­μεί­ο το πρό­γραμ­μα με τις η­μέ­ρες και ώ­ρες των υ­πο­χρε­ω­τι­κών , εκ πε­ρι­τρο­πής , δι­α­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων και της υ­πο­χρε­ω­τι­κής, εκ πε­ρι­τρο­πής, η­με­ρή­σιας λει­τουρ­γί­ας κα­τά τις Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες, που κα­θο­ρί­ζε­ται με την πα­ρού­σα α­πό­φα­ση.
Ό­σα πρα­τή­ρια έ­χουν ο­ρι­στεί με την πα­ρού­σα να δι­α­νυ­κτε­ρεύ­ουν υ­πο­χρε­ω­τι­κά, εκ πε­ρι­τρο­πής, κα­τά τις ερ­γά­σι­μες η­μέ­ρες, Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες, ή να δι­η­με­ρεύ­ουν κα­τά τις Κυ­ρια­κές και αρ­γί­ες, λει­τουρ­γούν υ­πο­χρε­ω­τι­κά.
Η ι­σχύς της πα­ρού­σας αρ­χί­ζει α­πό την η­με­ρο­μη­νί­α έ­ναρ­ξης της θε­ρι­νής πε­ρι­ό­δου και μέ­χρι τη λή­ξη αυ­τής , δηλαδή  α­πό 01-5-2013 έ­ως 30-9-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here